Pune

महात्मा फुले समता पुरस्कार हा माझ्यासाठी सर्वोच्च सन्मान…

जातीव्यवस्था नष्ट झाल्याशिवाय शक्तिशाली भारत निर्माण होवू शकत नाही-डॉ.अरुंधती रॉय या देशाला जातीधर्माच्या यादवीतुन महात्मा…